Home » Organisatie » Intern begeleider

Op onze school is Susanne van Arnhem de intern begeleider. Als intern begeleider heeft zij verschillende taken. De leerkracht is verantwoordelijk voor wat er in de klas gebeurt. De intern begeleider is ondersteunend.

  • Susanne volgt alle kinderen. In het leerlingvolgsysteem staan alle uitslagen van toetsen en gesprekken. 
  • De afstemming van de onderwijsbehoeften van kinderen wordt in een groepsplan gezet. De leerkrachten maken dit groepsplan en bespreken deze met Susanne. In een groepsplan staat onder andere welke kinderen meer uitgedaagd kunnen worden, hoe dan en wanneer en welke kinderen minder aankunnen, wat dan en wanneer.
  • Als leerkrachten vragen hebben kunnen ze bij Susanne terecht. Samen wordt er naar een oplossing gezocht. 
  • Susanne is regelmatig in de groep te vinden om de leerkrachten te observeren. Met elkaar wordt er gekeken wat er nog verbeterd kan worden.
  • Susanne observeert op verzoek van de leerkrachten (in overleg met ouders) soms kinderen in de klas.
  • Susanne heeft deels verantwoording voor onderwijskundige zaken. Zij is betrokken bij de aanschaf van nieuwe methodes, vertelt aan het team in vergadering bijvoorbeeld over klassenmanagement of andere onderwerpen die met onderwijs te maken hebben.
  • Als ouders met de leerkrachten een gesprek hebben en zij willlen specifieke informatie kan de leerkracht de ouders verwijzen naar Susanne.
  • Indien nodig neemt Susanne (in overleg met ouders en leerkrachten) contact op met school maatschappelijk werk of andere externe instanties.

Susanne is op maandag en donderdag aanwezig. Als u als ouder een mail wilt sturen naar de leerkrachten en graag wilt dat de intern begeleider ook op de hoogte is dan mag u altijd Susanne in de cc zetten. Haar e-mail adres is susannevanarnhem@stichtingrobijn.nl

We hebben ook een extern vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon kan benaderd worden als ouders geen mogelijkheid meer zien om het met de leerkracht, ib-er of directie in gesprek te gaan. 

Mevrouw H. de Jong

Kleverparkweg 92, 2023 CJ Haarlem

Telefoon:  +31 (0)6 250 24 555

E-mail: info@heleendejongadvies.nl

Website: www.heleendejongadvies.nl