Home » Schoolinfo » Vrijstelling

In de leerplichtwet staat dat kinderen vanaf vijf jaar verplicht zijn onderwijs te volgen. Vandaar dat zij alleen in bijzondere gevallen verlof kunnen krijgen. Onze school houdt zich vanzelfsprekend aan de wet­telijke regels. De kinderen gaan iedere dag van 8.30u-14.00u naar school. De deuren van de school gaan ’s ochtends om 8.20u open.

Vakantieverlof

Uw kind kan alleen buiten de schoolvakanties vrij krijgen om op vakantie te gaan, als uw werkgever u geen vakantie kan geven tijdens de schoolvakanties. U heeft dan wel een verklaring van uw werkgever nodig. Bent u zelfstandig ondernemer en kunt u vanwege uw werk geen vakantie nemen tijdens een schoolvakantie, dan geldt deze regeling ook. Vakantieverlof mag niet langer dan 10 schooldagen duren en niet samenvallen met de eerste twee weken van het schooljaar. U kunt van de regeling één keer per schooljaar gebruik maken.

5-jarigen verlof

Een kind mag op de dag dat het vier jaar wordt naar de basisschool. Het is dan nog niet leerplichtig. Met vijf jaar is uw kind gedeeltelijk leerplichtig. Dat betekent dat het maximaal twee halve schooldagen per week thuis mag blijven. Dit kunt u bijvoorbeeld doen als een hele schoolweek nog te vermoeiend is voor uw kind. Overlegt u hierover dan wel even met de leerkracht. Vanaf de 6e verjaardag is uw kind volledig leerplichtig.

Gewichtige omstandigheden

Als er belangrijke omstandigheden zijn waardoor uw kind niet naar school kan, dan kan het daar verlof voor krijgen. Onder belangrijke omstandigheden vallen bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts, een huwelijk van de een familielid in de eerste graad of de vervulling van plichten wegens godsdienst of le­vensovertuiging. Verlof dat korter dan 10 dagen duurt, vraagt u aan bij onze directeur. Voor een langere periode vraagt u het verlof rechtstreeks bij leerplichtambtenaar aan.

Het van school houden zonder de vereiste toestemming is strafbaar en kan leiden tot een boete. In de leerplichtwet staat dat de school verzuim waarvoor geen toestemming gegeven was, moet melden.

Wilt u meer informatie neemt u dan even contact op met de directeur. Het formulier kunt u hier downloaden